DOMINO DICO

chinese english

Radicals Strokes nb HSK ?

Character

Click on a character to see the details

1/2 »
Simpl/pinyin/sound English Traditional
lún to arrange
lún variant of 崙|仑[lun2]
lún Kunlun (Karakorum) mountain range in Xinjiang
Běi lún Beilun district of Ningbo city 寧波市|宁波市[Ning2 bo1 shi4], Zhejiang 北侖
Er lún Erlun or Erhlun township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan 二崙
jiā lún gallon (loanword) 加侖
kù lún coulomb (unit of electric charge) 庫侖
Kù lún Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), French physicist 庫侖
Kūn lún Kunlun (Karakorum) mountain range in Xinjiang 崑崙
Lún bèi Lunbei or Lunpei township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan 崙背
Běi lún qū Beilun district of Ningbo city 寧波市|宁波市[Ning2 bo1 shi4], Zhejiang 北侖區
Er lún xiāng Erlun or Erhlun township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan 二崙鄉
hēi jiā lún blackcurrant 黑加侖
hóng jiā lún redcurrant 紅加侖
Kù lún jì voltameter 庫侖計

< 1 2 >

'__'

CF DICT CEDICT f Contact